คำแปลปรัชญปารมิตาสูตรฉบับของหลวงปู่ทิก เญิ้ต หั่ญ (Thích Nhất Hạnh) โดย กรกิจ ดิษฐาน

ที่มา https://www.facebook.com/kornkitd/posts/10153164705406954

ปัญญาบารมีซึ่งนำพาเราข้ามพ้นทุกข์

พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร
ขณะพิจารณาปัญญาบารมีซึ่งพาข้ามพ้นทุกข์
ทันใดนั้นท่านพบว่า
ขันธ์ห้านั้นว่างเปล่าดุจเดียวกัน
เมื่อรู้แจ้งจึงแล้ว
ท่านจึงข้ามพ้นทุกข์ทั้งปวง

ท่านสารีบุตรโปรดฟัง
รูปร่างนี้ว่างเปล่า
ความว่างเปล่าก็คือรูปร่าง
ความว่างเปล่าไม่ต่างจากรูปร่าง
เช่นเดียวกับความรู้สึก
ความทรงจำ การปรุงแต่งของใจ
และความรู้ในอารมณ์

ท่านสารีบุตรโปรดฟัง
ปรากฎการณ์ต่างๆ แสดงถึงลักษณะของความว่างเปล่า
เนื้อแท้ของปรากฎการณ์คือ
การไม่เกิด ไม่ตาย
ไม่ดำรงอยู่ ไม่สูญหาย
ไม่แปดเปื้อน ไม่บริสุทธิ์
ไม่เพิ่ม ไม่ลด

ด้วยเหตุนี้ ในความว่างเปล่า
รูปร่าง ความรู้สึก
ความทรงจำ การปรุงแต่งของใจ
และความรู้ในอารมณ์
จึงไม่แยกเป็นเอกเทศจากกัน

เหตุปัจจัยแห่งการเกิดดับ
ก็ไม่ได้แยกออกจากกัน
ทุกข์ เหตุแห่งทกข์
การดับทุกข์ และวิถีดับทุกข์
การรู้แจ้ง และเกิดปัญญา
ก็ไม่ได้แยกออกจากกัน

พระโพธิสัตว์ผู้พิจารณา
ปัญญาบารมีซึ่งพาข้ามพ้นทุกข์
ไม่พบความขุ่นข้องใจ
เพราะไร้ซึ่งความขุ่นข้องใจ
ท่านสามารถเอาชนะความกลัว
ทำลายความเห็นผิด
และบรรลุถึงความสงบสูงสุด

“พระพุทธเจ้าในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต
ต่างพิจารณา
ปัญญาบารมีซึ่งนำพาเราข้ามพ้นทุกข์
ล้วนแต่สามารถเข้าถึงความรู้แจ้งสมบูรณ์สูงสุด

ด้วยเหตุนี้ท่านสารีบุตร
ควรทราบไว้ว่า
ปัญญาบารมีซึ่งพาข้ามพ้นทุกข์
คือมนตราอันยิ่งใหญ่
เป็นมนตราที่แจ่มแจ้ง
มนต์ที่สูงส่ง
มนต์ที่ไม่อาจเทียบได้
ปัญญาญาณที่มีอำนาจ
ให้สิ้นสุดทุกข์ทั้งหลายได้
ดังนั้น ขอให้เราสวด
มนต์ซึ่งสรรเสริญ
ปัญญาบารมีซึ่งพาข้ามพ้นทุกข์

คะเต คะเต ปาระคะเต ปาระสังคะเต โพธิ สวาหา!
คะเต คะเต ปาระคะเต ปาระสังคะเต โพธิ สวาหา!
คะเต คะเต ปาระคะเต ปาระสังคะเต โพธิ สวาหา!

(ไป, ไป ไปเลยไป ข้ามไปให้พ้น ถึงฝั่งแห่งความรู้แจ้ง เฮ!)

////////////////////////////

*หมายเหตุ
๑. คำว่าปัญญาบารมี หลวงปู่ทิก เญิ้ต หั่ญ แปลอิงกับสุตตนิบาตว่า “ข้ามไปอีกฝั่ง” หมายถึงข้ามฝั่งสังสารวัฏ หรือโอฆสงสาร การจะข้ามฝั่งแห่งทุกข์ต้องอาศัยปัญญาคือการรู้แจ้งในไตรลักษณ์ และบารมี มีทานบารมี ศีลบารมี เมตตาบารมีเป็นต้น

๒. ขันธ์ห้า คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ในฉบับนี้แปลคำยากๆ เหล่านี้เป็น รูปร่าง (รูป) ความรู้สึก (เวทนา) ความทรงจำ (สัญญา) การปรุงแต่งของใจ (สังขาร) และความรู้ในอารมณ์ (วิญญาณ)

๓. เหตุปัจจัยแห่งการเกิดดับ คือปฏิจจสมุปบาท

๔. ความรู้แจ้งสมบูรณ์สูงสุด หมายถึง สัมมาสัมโพธิญาณ

๕. คาถาท้ายบทนี้หลวงปู่ท่านไม่แปล แต่ผมถือวิสาสะแปลประกอบในวงเล็บ หลวปู่ท่านวิจารณ์ว่า คาถานี้แต่งขึ้นเพื่อให้ฝ่ายนิกายตันตระได้ภาวนา ซึ่งเป็นอุบายในการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่ง เพราะคำว่า ปาระสังคะเต (ไปให้ถึงฝั่ง) มีความนัยเดียวกับ ปัญญาบารมี

////////////////////////////

***ผมลองแปลปรัชญปารมิตาสูตรฉบับของหลวงปู่ทิก เญิ้ต หั่ญ (Thích Nhất Hạnh) ซึ่งท่านปรับปรุงใหม่ คือทำให้อ่านง่ายขึ้น ปรับปรุงส่วนที่ท่านเห็นว่าสับสน ตั้งแต่สมัยที่พระสูตรนี้เรียบเรียงขึ้นมาโดยพระเถระในนิกายสรวาสติวาท คำแปลนี้ผมแปลจากภาษาอังกฤษ ซึ่งแปลจากภาษเวียดนาม/จีน/สันสกฤตอีกทอด ฉบับแปลอังกฤษใช้ภาษที่เรียบง่าย ตรงถึงใจ อันเป็นแนวทางคำสอนของหลวงปู่ ผมพยายามรักษาแนวทางนั้นไว้ และคิดว่าต่อไปจะลองแปลพระสูตรให้อ่านง่ายขึ้น โดยแปลศัพท์เฉพาะเป็นภาษาสามัญ แม้จะเสียอรรถรสด้านอักษรศาสตร์ แต่น่าจะช่วยให้ผู้อ่านร่วมสมัยเข้าใจเรื่องยากๆ ได้มากขึ้น

นอกจากนี้ ผมยังถอดคำอ่านปรัชญาปารมิตาสูตรในสำเนียงเวียดนามไว้ด้วยสำหรับผู้สนใจ

////////////////////////////

“มา ฮา บ้าต ญ๋า บา ลา เมิ่ต ดา เติม กิง”

กว้าน ตื่อ ไต่ โบ่ ตั๊ต ห่าง เถิม บ้าต ญ๋า บา ลา เมิ่ต ดา เถิ่ย เจี๋ยว เกี๋ยน หงู เหวิน ยาย โคง โด่ เญิ้ต เที้ยต โค๋ อั้จ

ซ้า เหล่ย ตื๋อ ซั้ก เบิ้ต ยิ่ คง คง เบิ้ต ยิ่ ซั๊ก ซั้ก ตื้ก ถิ คง คง ตื้ก ถิ ซั้ก ถ่อ เตื๋อง ห่าง ทื้ก เหยียก ฝุก ญือ ถิ

ซ้า เหล่ย ตื๋อ! ถิ จือ ฟ้าป คง เตื๋อง เบิ้ต ซิง เบิ้ต เยี่ยต เบิ้ต เกิ้ว เบิ้ต ติ่ง เบิ้ต ตั่ง เบิ้ต หยาม ถิ โก้ คง จุง โว ซั้ก โว ถ่อ เตื๋อง ฮ่าง ถึ๊ก โว ญ่าน ญี๊ ตี๋ เถียต เทิน อี้ โว ซั้ก ทาง เฮือง ยิ่ ซุก ฟ้าป โว ญ่าน เย้ย ไหน่ จี้ โว อี้ ถื้ก เย้ย โว โว มิง เยี่ยก โว โว มิง เติ่น

ไหน่ จี้ โว หลาว ตื๋อ เยี่ยก โว หลาว ตื๋อ เติ่น โว โค๋ เติ่ป เหยี่ยก ด่าว โว จี้ เยี่ยก โว ดั้ก ยี๋ โว เสอ ดั้ก โก้ โบ่ เด่ ตั้ต ดว๋า อี บ้าต ญ๋า บา ลา เมิ่ต ดา โก้ เติม โว กว้าย หง่าย โว กว้าย หง่าย โก้ โว หืว คุ๋ง โบ้ เวี๋ยน ลี เดียน ด๋าว โหม่ง เตื๋อง กื้ว ก้าง เนี้ยต บ่าน ตาม เท้ จือ เฟิ่ต อี บ้าต ญ๋า บา ลา เมิ่ต ดา โก้ ดั๊ก อา เหน่า ดา ลา ตัม เมี่ยว ตัม โบ่ เด่

โก้ จี บ้าต ญ๋า บา ลา เมิ่ต ดา ถิ ด่าย เถิ่น จู้ ถิ ด่าย มิง จู้ ถิ โว เถื่อง จู้ ถิ โว ดั๋ง ดั๋ง จู้ นัง จื่อ เญิ้ต เที้ยต โค๋ เจิน เถิ่ต เบิ้ต ฮือ โก้ เทวี๊ยต บ้าต ญ๋า บา ลา เมิ่ต ดา จู้ ตึ้ก เทวี๊ยต จู้ เวี้ย

เย้ต เด้ เย้ต เด้ บา ลา เย้ต เด้ บา ลา ตัง เย้ต เด้ โบ่ เด่ ตั้ต บ่า ฮา

เย้ต เด้ เย้ต เด้ บา ลา เย้ต เด้ บา ลา ตัง เย้ต เด้ โบ่ เด่ ตั้ต บ่า ฮา

เย้ต เด้ เย้ต เด้ บา ลา เย้ต เด้ บา ลา ตัง เย้ต เด้ โบ่ เด่ ตั้ต บ่า ฮา

**Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh
https://www.youtube.com/watch?v=uTc63LAXq7c

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s